Zpět na Strategický plán rozvoje obce Olšany
Publikováno od
Publikováno do
Přiložené soubory
Zodpovědná osoba
Publikováno od: 23.05.2024
Publikováno do: 01.01.2027
Zodpovědná osoba: -

strategický plán

Ú v o d

 1. Představení obce Olšany
 2. Památky obce
 3. Současnost obce
 4. Obecní úřad
 5. SWOT analýza obce
 6. Spolky a kluby
 7. Strategický plán rozvoje obce 2024–2029 a tabulka investic

Ú v o d

Strategický plán je důležitý programový dokument regionu, města nebo obce. Jde o komplexní programový nástroj, který prezentuje strategii rozvoje správního celku, jeho fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporou navržených cílů a výstupů. Strategický plán rozvoje obce musí být v souladu se strategií rozvoje regionu a Strategickým plánem rozvoje Olomouckého kraje. Strategický plán (dále jen „SP“) je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně pěti let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. SP vzniká na základě potřeb veřejné a privátní sféry, občanů, podnikatelů, majitelů pozemků, odborníků, správy obce a státu. Představuje jistou formu koncensu o tom, čeho chce obec v nejbližších letech dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí, a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot.

SP nemůže být pouze politickou proklamací. Naopak, musí se stát důležitým nástrojem řízení obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze SP jako jistým způsobem nadřazeného dokumentu. SP umožní obci zejména:

 • naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
 • rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
 • koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
 • lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
 • kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
 • stanovit priority investičního programu
 • posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj obce u obyvatel a podnikatelů
 • podporovat rozvoj kulturních, společenských a spolkových aktivit.

SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.

 1. Představení Obce Olšany

Obec Olšany se správně připojenou obcí Klášterec jsou částí šumperského okresu a leží v jeho západním výběžku. Nejbližší okolí tvoří krásné údolí řeky Moravy. Obcí Olšany protéká potok Hrůzná Voda, lidově zvaném Bušínský potok, Kláštercem potok Kamenný. Obě obce jsou vsazeny do klínu hor, na západní a severozápadní straně jsou výběžky Kralického Sněžníku a na levém břehu řeky Moravy jsou hory patřící k Hrubému Jeseníku, skupině pradědské. Průměrná nadmořská výška obcí je 330 m.

Olšanský katastr má rozlohu 434 hektarů. Po připojení Klášterce v roce 1980 se katastr spojené obce rozšířil na 648 hektarů. Vesnice je rozložena podél silnice ze Šumperka do Červené Vody a z ní odbočující komunikaci přes Rudu nad Moravou do Hanušovic. Od Šumperka je vzdálena 15 km, od obce Ruda nad Moravou 2 km, od obce Klášterce a Bušína po 1 km. V obci Klášterec je křižovatka na Zborov a Štíty, 1 km východně leží obec Bohutín se železniční zastávkou a 2 km jižně obec Vyšehoří.

 1. Kulturně historické hodnoty a památky obce

Olšany

Název vsi byl původně označením pro "lidi z místa porostlého olšemi". Obecní pečeť měla znamení radlice provázené šesti hvězdičkami.

Vývoj obce lze v mnohém charakterizovat jako shodný s jinými podhorskými vesnicemi tohoto regionu. První zmínka o Olšanech je zaznamenána v Zemských deskách, v nichž se hovoří o předávání statků Bolíkem z Olšan. V té souvislosti je uváděn letopočet 1386. Název vsi byl původně označením pro "lidi z místa porostlého olšemi".

Až do roku 1862, kdy došlo k založení továrny na výrobu cigaretového papíru na místě bývalého mlýna, se zdejší obyvatelstvo zabývalo především zemědělstvím (několik větších zemědělských usedlostí, drobní chalupníci, nádeníci). Postupně docházelo rovněž k rozšiřování počtu základních řemesel a obchodů, převážná část obyvatelstva však byla odkázána na hledání příležitostných zaměstnání. Mnohé existenční útrapy zmírňovala domácí výroba nitěných knoflíků, dále potom košťat a košů. Někteří z občanů dennodenně docházeli za prací i do velmi vzdáleného okolí.

Po založení zmíněné papírny nebyla poptávka po pracovních místech ani zdaleka uspokojena. Továrna, až na některá svá svízelná období, se stávala dominantou při snižování nezaměstnanosti s patrným vlivem na spoluutváření nových forem společenských vztahů v obci. Spolupráce pozvolna získávala dokonalejší podobu, rozšiřovala se, přinášela prospěch oběma stranám. Obec však po stránce výhod vždy pokulhávala.

Zhmotněné i duchovní výsledky snažení našich předchůdců hovoří o lidech, kteří přilnuli ke svému kraji a své obci věnovali hodně životních sil, významní jednotlivci dokonce i část majetku.

Počet obyvatel v obci ke konci roku 2001 dosáhl 922 ve 156 trvale obydlených domech. V současné době je v obci rozestavěno 5 rodinných domů, další jsou ve stavebním řízení a mezi občany je zájem o výstavbu nových rodinných domů či bytů.

Nedílnou součástí zlepšování kvality života občanů na vesnici je rovněž vybudování a údržba sítě místních obslužných komunikací, chodníků, pěších a cyklistických stezek, vybudování technické infrastruktury, podpora společenského, kulturního a sportovního života v obci, ochrana nemovitých kulturních památek a památek místního významu, podpora náboženského, spolkového a zájmového života v obci, posilování pocitu občanské sounáležitosti a ochrana životního prostředí.

Klášterec

První písemná zpráva o Klášterci pochází z roku 1349, jeho založení je datováno obdobím mezi lety 1277 a 1289. Byl to jenom pobočný benediktinský konvent, protože opatství a zřejmě i zakladatele měl v Postoloprtech v Čechách. Klášter neoplýval majetkem a byl svěřován "do ochrany" různým pánům, kdežto vesnice byla již roku 1464 zapsána do zemských desek tehdejšímu majiteli Zábřeha a Brníčka, Jiříkovi st. Tunklovi. Koncem 15. století je ještě jmenována ves Klášterec s dvorem a klášterem, ale potom zprávy o klášteře v pramenech mizí.

Po bývalém klášteře zůstal ve vsi kostel Zvěstování Páně (v jádru gotická architektura ze 14. století), který byl obnoven po zpustošení za husitských válek, a při něm fara, která však v 17. století zanikla a byla obnovena až v roce 1914. Zbytky klášterních zdí byly na hřbitově patrny ještě v 19. století, stejně jako zbytky sklepních prostorů kláštera. Památkou na někdejší klášter je i gotická madona s Ježíškem, která je nyní v muzeu v Bojkovicích (tzv. Bojkovická madona). Významnou dominantou Klášterce je památná lípa, která pamatuje celou historii obce.

Dění ve vesnici je nutno ve velké míře spojovat s kulturou, rozvoj této oblasti života potom s existencí církevních zařízení. Velkým podílem tu tak vždy přispíval mimořádný počet nadšených a i po odborné stránce působících muzikantů. Nejstarším datem, které se váže ke škole, je letopočet 1672. Vzhled obce jevíval téměř rodinnou uspořádanost. Pozdější vznik papírny zasáhl do dění v Klášterci stejně jako v Olšanech.

V současné době má obec Klášterec 230 obyvatel v 82 domech.

 1. Současnost obce
  1.  Budovy ve vlastnictví obce

Obec Olšany má ve svém vlastnictví tyto budovy:

 • budova obecního úřadu č. p. 75
 • Budova chráněného bydlení a komunitní centrum č. p. 2
 • budova základní školy v Olšanech č. p. 64
 • objekt bývalé základní školy v Klášterci č. p. 34
 • dům s chráněnými byty pro seniory č. p. 165
 • budova bez využití č. p. 115
 • klub Olšany č. p. 97
 • zděné pódium se sociálním příslušenstvím na hřišti
 • požární zbrojnice
 • 3 ks autobusových zastávek.

  1. Infrastruktura

Obcí Olšany a Klášterec prochází silnice I. třídy č. 11 na trase Šumperk – Hradec Králové. Na této komunikaci se nachází 1 mostní objekt, který byl v roce 2011 kompletně znovu zbudován. Dále v Olšanech u kaple začíná komunikace II. třídy č. 369 do Hanušovic ve vlastnictví Olomouckého kraje s jedním mostním objektem určeným k rekonstrukci. V obci Klášterec začíná komunikace II. třídy do Štítů v majetku Olomouckého kraje se dvěma mostními objekty.

Podél všech jmenovaných komunikací jsou v projektové přípravě chodníky. V plánu obce je zbudování chodníků podél všech komunikací I., II. II. třídy v Olšanech a v Klášterci. Do jednotlivých místních částí obce vedou místní komunikace se zpevněným živičným povrchem pro zlepšení dopravní obslužnosti obce.

V dlouhodobém plánu obce je zbudování sítě cyklotras propojujících obec s okolními obcemi Bohutín, Ruda nad Moravou a Bušín.

V obci je vybudována kompletní síť kanalizace s napojením na ČOV OP papírny s. r. o. Olšany.

Obec Olšany má vodovodní síť v majetku VHZ a. s. Šumperk, správcem vodovodu je společnost ŠPVS Šumperk.

Místní část obce Klášterec je napojena na místní vodovod, který je vlastněn i provozován obcí. Zdroje vody jsou dva, povrchový sběrač ze zářezů a hloubkový vrt. V plánu je oprava druhého zaneseného sběrače na Žáčkách pro zajištění dostatečného množství surové vody i v suchých obdobích.

  1. Energetika

Od roku 2002 je obec Olšany i s místní částí Klášterec kompletně plynofikována. Elektrické rozvody pro rodinné domy jsou vzduchem vedeny zčásti po betonových a dřevěných sloupech, které jsou upevněny na betonových podstavcích.

Budovy Obecního úřadu, mateřské školy a Klubu jsou vytápěny centrálním topením s plynovým kotlem, dům s chráněnými byty má centrální vytápění se dvěma elektro kotly, ohřev TUV zajišťují bojlery. Ty budou v průběhu roku 2018 nahrazeny menšími do každé bytové jednotky pro snížení nákladů na ohřev TUV.

Objekt Základní školy Olšany je po kompletní rekonstrukci a dostavbě v roce 2019 vytápěn ústředním topením s plynovým kotlem.

Obchod v Klášterci v majetku Obce Olšany a budova bývalé Základní školy v Klášterci, dnes kulturní víceúčelový dům, jsou vytápěny ústředním topením s plynovým kotlem.

Budova bývalého Kina Olšany byla získána do majetku Obce Olšany v roce 2021, V roce 2023 proběhla kompletní přestavba na chráněné bydlení s deseti nájemními byty pro klienty Domova Paprsek Olšany a komunitní centrum. Vytápění je zajištěno ústředním topením se dvěma kotli na plyn.

  1. Podniky a organizace

Na území obce mají sídlo nebo provozovnu významní poskytovatelé pracovních příležitostí.

OP papírna s. r. o. - podnik s mezinárodní působností, v současnosti se stává díky investicím do rozvoje jedním z největších podniků svého druhu v Evropě.

Domov Paprsek Olšany p. o. – pečuje o mentálně handicapované klienty, zřizovatelem je Olomoucký kraj.

RPSnet s. r. o. – podnik zabývající se komunikačními technologiemi, zabezpečením a elektromobilitou.

Obchůdek u Marušky – síť místních prodejen zajišťující obslužnost občanů potravinami a základními potřebami pro domácnost.

Krmiva Olšany – prodej krmiv a potřeb pro chovatele.

Dvě provozovny řeznických a uzenářských výrobků.

  1. Územní plán

Obec si nechala zpracovat Územní plán v roce 2007. V roce 2015 byla schválena 1. změna územního plánu.

Po začlenění nového území v katastru Klášterec byla zpracována změna č. 2, která nabyla platnosti v roce 2021.

  1. Vodní toky a díla

Obec Olšany leží v povodí řeky Morava a tato řeka tvoří také část jeho katastrální hranice na východ od obce. Část obce leží v záplavovém území řeky Morava.

Obcí Olšany protéká Bušínský potok (také Hrůzná voda). Před bytovými domy u OP papírny je jeho tok rozdělen na dvě části. Jedna je betonovou otevřenou vodotečí svedena do řeky Morava, druhá pokračuje kolem bytových domů a za obcí je svedena ze svého původního koryta do umělé vodoteče podniku OP papírna s. r. o. Na hranici katastru Klášterce se vrací do svého přirozeného koryta. Obtéká ze severovýchodu Klášterec a vlévá se do řeky Moravy.

Kolem místní části Doubravský dvůr svádí vodu ze svahů Doubravice strouha Truskovec, která v letních měsících vysychá.

Místní částí Klášterec protéká Kamenný potok odvádějící vodu z Olšanských hor. Jeho nejvydatnějším přítokem je potok přivádějící vody z katastru obce Zborov. Kamenný potok se vlévá do Bušínského potoka těsně před jeho vyústěním do řeky Morava.

Na území obce se nachází několik menších vodních ploch – malý soukromý rybníček u Doubravského dvora, rybník a několik dalších umělých nádrží podniku OP papírna, a konečně vodní plocha vzniklá v mrtvém rameni řeky Moravy za Kláštercem.

  1. Cestovní ruch

Do katastru Obce Olšany zasahuje Chráněné krajinné území Březná a jsou zde výborné podmínky k turistice i pro další rozvoj cestovního ruchu. Výhodou je blízkost měst Šumperk (13 km) a Zábřeh (11 km), blízké železniční zastávky Bohutín a Bartoňov a především obcí procházející komunikace 1/II s autobusovými zastávkami. Obec leží 23 km od hraničního přechodu Mezilesí v Polsku.

V obci je svah pro zimní sporty, bohužel ale nemá umělé zasněžování a v posledních letech není jej možné pro lyžování využívat.

Turisticky nejzajímavější je výstup z Olšan ke kapli na Olšanských horách. Obec podporuje rozvoj turistického ruchu v této lokalitě, údržbu kaple a rekonstrukci turistického objektu u kaple v majetku skautského střediska Skalička-Zábřeh.

Další turisticky významnou lokalitou je kostel Zvěstování Páně, postavený na základech středověkého kláštera. Hřbitov kolem tohoto kostela je obehnán památkově chráněnou kamennou zdí, která již byla z jedné poloviny opravena, druhá polovina nezbytně vyžaduje kompletní rekonstrukci.

Obcí Olšany prochází frekventované cyklotrasy. Nejvýznamnější z nich je Moravská stezka

  1. Demografické poměry

Počet obyvatel obce klesl po roce 2010 pod 1100 obyvatel a nadále se mírně snižuje. K zastavení tohoto trendu by měla pomoci i změna územního plánu pro podporu výstavby rodinných domů, protože v současnosti je již potenciál téměř vyčerpán.

Pro rozvoj zastavitelného území by měla velký vliv výstavba protipovodňové hráze, která by chránila obec před rozlitím řeky Moravy.

 1. Obecní úřad obce Olšany

Orgány Obce Olšany:

Zastupitelstvo obce Olšany, 11 členů a jeho výbory

Starosta obce Olšany - Ing. Aleš Janderka

Místostarosta obce Olšany – Ing. Michal Mutina

Pracovní doba: Po, St 7.00 - 17.00, Út, Čt, Pá 7.00 - 15.00

Úřední hodiny: Po, St 7.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30

Kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail, jiné možné spojení

Obecní úřad Olšany, Olšany 75, 789 62

tel. účetní 583 247 248

tel. starosta 583 247 154

mobil starosta 739 083 619

e-mail: starosta@olsany.cz, web: www.olsany.cz

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Komerční banka, a.s., pobočka Šumperk č. ú. 8925841 / 0100

Identifikační číslo organizace (IČO) - 00303097

Daňové identifikační číslo (DIČ) - CZ00303097 od 01. 11. 2009

Občanská vybavenost:

Základní a mateřská škola Olšany

Místní knihovna Olšany

Místní knihovna Klášterec

Dům s chráněným bydlením Olšany

Chráněné bydlení č. p. 2 v Olšanech

Komunitní centrum Olšany

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů

Obec olšany vlastní hasičskou zbrojnici, zásahový automobil Iveco Daily, přívěs s cisternou na vodu a garáž pro tento přívěs. Zásahová jednotka disponuje základním vybavením pro zásahy na území obce. Nejdůležitějším cílem obce je zbudování nové hasičské zbrojnice.

Obec Olšany je členem svazků obcí:

Svazek obcí regionu Ruda, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

 1. SWOT analýza obce Olšany

Silné stránky

Slabé stránky

 • Poloha obce
 • Rozvinutá technická infrastruktura
 • Obec na frekventované křižovatce komunikací
 • Kvalitní občanská vybavenost, zdravotnické zařízení
 • široká nabídka pracovních příležitostí
 • Blízkost turisticky atraktivních míst
 • Připojení k internetu
 • Rostoucí přitažlivost místního školství
 • Rozsáhlý potenciál okolní krajiny
 • Aktivní svazek obcí Regionu Ruda
 • Fungující systém Základní
  a Mateřské školy
 • Tradiční zemědělská a lesnická výroba
 • Základní nabídka služeb v obci
 • Blízkost větších měst
 • Nepříznivý vývoj počtu obyvatel
 • Málo ploch pro výstavbu rodinných domů
 • Špatný stav některých obecních budov
 • Nedostatečná nabídka pracovních příležitostí
 • Malý počet podnikatelů a malá podpora drobného podnikání
 • Chybějící prostory pro podnikání
 • Obec nemá vlastní čistírnu odpadních vod

Příležitosti

Hrozby, rizika

 • Rekonstrukce místních komunikací
 • Podpora cestovního ruchu
 • Využívání dotačních titulů
 • Výstavba rodinných domů
 • Efektivnější využití nemovitostí v majetku obce
 • Vytvoření podmínek pro komunitní život v obci, utváření pevných vazeb obyvatel k jejich obci
 • Zlepšení celkového vzhledu obce a životního prostředí

Další rozšíření moderních způsobů vytápění

 • Rozvoj služeb
 • Stárnutí obyvatelstva
 • Nezískání dostatku dotačních prostředků, a tak neuskutečnění plánovaných akcí
 • Postupná ztráta zájmu občanů o věci veřejné
 • Nedostatek finančních zdrojů
 • Slábnutí zdrojů pitné vody v místní části Klášterec

Statistické údaje k 31. 12. 2018

Počet základních sídelních částí: 2

Katastrální výměra: Olšany 434 ha, Klášterec 214 ha

Nadmořská výška: 316 m.n.m. (kostel v Klášterci) – 581 m.n.m. (kaple Olšanské hory)

Počet obyvatel: 1 056, 542 mužů a 514 žen

Průměrný věk: 42,7 let

Škola a Mateřská škola: ano

Vodovod: v Olšanech v majetku VHZ a. s., v Klášterci v majetku Obce Olšany

Plynofikace: ano

Prodejna potravin: 3

Pošta: ano

Zdravotnické zařízení: ano

Kanalizace (ČOV): ano,  ČOV v majetku OP papírna s. r. o.

 1. Spolky a kluby

V obci působí následující organizace (oddíly, spolky, sdružení):

 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Junák – český skaut, středisko Ruda nad Moravou, z. s.
 • Myslivecké sdružení Lísek Horní Studénky
 • Svaz chovatelů Olšany
 • Komunitní škola Olšany
 • Svaz žen Olšany
 • Mažoretky Ruda
 • Sportovní sdružení v malé kopané

 1. Strategický plán rozvoje obce na léta 2024–2029

Vizí do budoucna je rostoucí a prosperující obec přívětivá pro své občany
i návštěvníky, obec úhledně upravená, představující přirozené centrum pro bydlení a trávení volného času, obec se spolehlivou technickou infrastrukturou a obětavou správou.

Při zpracování Strategického plánu rozvoje obce Olšany vycházeli zastupitelé ze zpracovaného Strategického plánu rozvoje obce z minulých období.     

Zastupitelé obce budou průběžně vyhodnocovat splnění jednotlivých záměrů tohoto Strategického plánu rozvoje obce. Pokud bude potřeba, přijmou vhodná opatření k naplnění dalších záměrů. Tento Strategický plán je možno doplňovat vhodnými záměry, které budou přispívat k dalšímu rozvoji obce.

 

Byly identifikovány následující základní dlouhodobé záměry:

  1. Školství

Priority:

 • zajišťovat chod školy, zejména vyvinout veškerou snahu o její zachování a zkapacitnění mateřské školy,
 • vylepšit venkovní prostory školy údržbou zeleně,
 • modernizovat budovu školy a její technické vybavení,
 • podporovat mimoškolní zájmovou činnost dětí.
  1. Životní prostředí

Priority:

 • zdokonalit služby při likvidaci komunálního odpadu,
 • využívat všechny dostupné dotační tituly k rozvoji systému třídění komunálního odpadu,
 • optimalizovat systém třídění bioodpadů,
 • řádně pečovat o stávající veřejnou zeleň a revitalizovat park dle zpracovaného projektu.
  1. Podnikání

Priority:

 • podporovat vznik nových podnikatelských aktivit,
 • podporovat drobné zemědělce,
 • podporovat rozvoj služeb.
  1. Doprava

Priority:

 • zřizovat nové parkovací plochy v obci,
 • zlepšovat údržbu obecních komunikací,
 • pravidelná údržba a opravy komunikací a přilehlé zeleně,
 • rozšiřovat stávající síť chodníků v Olšanech a Klášterci.
  1. Kultura a sport

Priority:

 • investice do areálu hřiště Olšany,
 • zajištění vybavení nového komunitního centra v Olšanech,
 • výstavba požární zbrojnice,
 • pořádání přednášek pro občany,
 • pořádání exkurzí a poznávacích zájezdů pro občany,
 • dosavadní kulturní akce v obci,
 • zajištění provozu místní knihovny a její pobočky v Klášterci,
 • další pokračování mezinárodní spolupráce s obcí Kľačno ze Slovenské republiky,
 • udržení provozu letního kina,
 • podpora spolkového a komunitního života.
  1. Sociální služby pro obyvatelstvo

Priority:

 • udržení rozvozu obědů pro seniory nebo zdravotně postižené občany,
 • zajištění chodu domu s pečovatelskou službou,
 • zajištění provozu chráněného bydlení pro klienty Domova Paprsek.
  1. Cestovní ruch

Priority:

 • budování cyklostezek a cyklotras,
 • péče o kulturní památky v majetku obce.
  1. Zvelebení a rozvoj obce

Priority:

 • prosazování rozšiřování zastavitelného území v územním plánu,
 • modernizace infrastruktury,
 • nákup potřebné zahradní techniky a mobiliáře.
  1. Financování obce

Priority:

 • získávání dotací,
 • důsledné vymáhání pohledávek.
  1. . Činnost obecního úřadu

Priority:

 • zvyšování odborné kvalifikace pracovníků obecního úřadu,
 • rekonstrukce budovy a kanceláře obecního úřadu včetně archivu,
 • zajištění informovanosti občanů.
  1. Strategický plán rozvoje obce Olšany – tabulka investic

Název projektu

Celkové náklady

Zdroje financování

Období realizace

Zkapacitnění mateřské školy

1 500 000,-

Dotace + vlastní

2024–2029

Zateplení budovy OU

1 200 000,-

Dotace + vlastní

2024–2029

Hasičská zbrojnice

20 000 000,-

Dotace + vlastní

2015–2029

Změna územního plánu

200 000,-

Dotace + vlastní

2025–2029

Opravy kanalizace

1 000 000,-

Dotace + vlastní

2024–2029

Rekonstrukce školy v Klášterci

1 000 000,-

Dotace + vlastní

2024–2029

Oprava hřbitovní zdi Klášterec

700 000,-

Dotace + vlastní

2024–2029

Rozšíření chodníků – projekt a realizace

3 000 000,-

Dotace + vlastní

2024–2029

Dláždění před tribunou na hřišti

250 000,-

vlastní

2024–2029

Rekonstrukce rozhlasu

200 000,-

vlastní

2024–2029

Záchovná údržba mostu Olšany – Klášterec

600 000,-

vlastní

2024–2029

Cyklostezka Ruda – Bušín

9 000 000,-

vlastní + dotace

2024–2029

Rekonstrukce osvětlení

500 000,-

vlastní

2024–2029

Oprava sběrače vodovodu Klášterec

30 000,-

vlastní + dotace

2024–2029

Výstavba ČOV

10 000 000,-

Dotace + vlastní

2024–2029

Fotovoltaika komunitní centrum a chráněné bydlení

300000

Dotace + vlastní

2024–2029

V Olšanech 22. 1. 2024

                                                                                                         

………………………………..                          …………………………………….

Ing. Aleš Janderka                                                              Ing. Michal Mutina

starosta obce                                                                   místostarostka obce

Strategický plán rozvoje obce Olšany na období 2024–2029 byl schválen na 11. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Olšany dne 24. 1. 2024 usnesením číslo 11/1/5/2024.

 

Dokument je k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadu Olšany v úředních hodinách