Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dle standartu ISVS

1. plný oficiální název povinného subjektu

Obec OLŠANY

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Subjekt vznikl na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Orgány Obce Olšany jsou:

Zastupitelstvo obce Olšany, 11 členů a jeho výbory
Starosta obce Olšany - Ing. Aleš Janderka
Místostarosta obce Olšany: Ing. Michal Mutina
Obecní úřad Olšany není členěn na odbory

Pracovníci obce:

Ing. Aleš Janderka, starosta
Petra Hanková, účetní
Miroslava Šufanová, referent státní správy
Luboš Hanke, správce obecního majetku
Jitka Malá, správce DCHB Olšany
Josef Bertók, pracovník obce
Josef Kubíček

Pracovní doba: Po, St 7.00 - 17.00, Út, Čt, Pá 7.00 - 15.00
Úřední hodiny: Po, St 7.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail, jiné možné spojení

Obecní úřad Olšany
Olšany 75, 789 62

tel. účetní 583 247 248
tel. starosta 583 247 154

mobil starosta 739 083 619

e-mail: starosta@olsany.cz
www.olsany.cz

Elektronické úřední podání:
ID datové schránky: g8sasc3
e-podatelna: podatelna@olsany.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Komerční banka, a.s., pobočka Šumperk
č.ú. 8925841 / 0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00303097

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00303097 od 01.11.2009

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu, zveřejnění výkazů za uplynulá rok

(je uloženo v počítači OÚ Olšany)

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace Informace lze získat zveřejněním nebo na základě žádosti.

Obec Olšany poskytuje a zveřejňuje informace:

  • na úřední desce OÚ
  • prostřednictvím obecního rozhlasu
  • na internetových stránkách
  • na zasedáních zastupitelstva obce
  • telefonicky
  • osobně pracovníky OÚ
  • písemně na základě žádosti (lze i elektronickou poštou)

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. se podávají telefonicky, ústně nebo písemně (i elektronicky) na adrese Obecního úřadu Olšany. Osobně doručené písemné žádosti lze podat každý pracovní den v pracovní dobu v podatelně nebo kterémukoliv pracovníkovi Obecního úřadu Olšany.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat písemně poštou, elektronickou poštou nebo osobně v podatelně Obecního úřadu Olšany, 789 62 Olšany 75.

Postup při realizaci podání činěných ve správním řízení a postup v tomto řízení upravuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, který je obecným předpisem pro postup ve správním řízení. Zvláštnosti řízení v určitých odvětvích nebo úsecích státní správy upravují zvláštní předpisy.

Zahájení správního řízení je možné jednak na návrh účastníka řízení a jednak z podnětu správního orgánu. Je-li řízení zahajováno na návrh účastníka, je řízení zahájeno dnem, kdy podání účastníka s návrhem na zahájení řízení bylo doručeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

Při řízení zahajovaném z podnětu správního orgánu je řízení zahajováno dnem, kdy tento orgán učinil vůči účastníku řízení první úkon. O zahájení správního řízení vyrozumí správní orgán všechny účastníky řízení.

Podání se posuzuje podle jeho obsahu; musí z něho být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Další náležitosti podání stanoví zvláštní předpisy.

Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo telegraficky, a to u orgánu věcně a místně příslušného. Věcná příslušnost je určena zvláštními zákony. Místní příslušnost se řídí místem činnosti účastníka řízení, jde-li v řízení o tuto činnost nebo místem, kde se nachází nemovitost, týká-li se řízení nemovitosti. V ostatních případech se místní příslušnost řídí trvalým pobytem účastníka řízení.

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jak i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Proti rozhodnutí Obecního úřadu může účastník řízení podat odvolání u Obecního úřadu Olšany.

Jedná-li se o rozhodnutí, které je v samostatné kompetenci obce, je odvolacím orgánem starosta Obce Olšany.

Jde-li o rozhodnutí, která spadají do přenesené působnosti (výkon státní správy), je odvolacím orgánem Okresní úřad v Šumperku a jeho příslušný odvětvový referát.

Lhůty pro odvolání se řídí § 16 zákona č. 106/1999 Sb. a správním řádem a jsou vždy součástí správního rozhodnutí.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

(odkaz na WWW stránky orgánů státní správy)

13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

(odkaz na WWW stránky orgánů státní správy)

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

* 94/1963 Sb. Zákon o rodině
* 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
* 40/1964 Sb. Občanský zákoník
* 71/1967 Sb. Zákon o správním řízení (správní řád)
* 50/1976 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
* 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požádní ochraně
* 100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
* 114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů Obce v sociálním zabezpečení
* 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažovacím
* 85/1990 Sb. Zákon o právu petičním
* 116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* 200/1990 Sb. Zákon České národní rady o přestupcích
* 202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
* 526/1990 Sb. Zákon o cenách
* 564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
* 565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích
* 576/1990 Sb. Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
* 92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
* 172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí
* 182/1991 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů obce v sociálním zabezpečení
* 309/1991 Sb. Zákon o ochraně ovzduší před znečišujícími látkami (zákon o ovzduší)
* 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
* 463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
* 482/1991 Sb. Zákon o sociální potřebnosti
* 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
* 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí
* 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
* 143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
* 246/1992 Sb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
* 253/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
* 265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
* 298/1992 Sb. Zákon o místním referendu
* 334/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
* 337/1992 Sb. Zákon České národní rady o správě daní a poplatků
* 338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
* 368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky
* 433/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu
* 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů
* 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
* 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
* 1/1993 Sb. Ústava České republiky
* 2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
* 3/1993 Sb. Zákon České národní rady o státních symbolech eské republiky
* 41/1993 Sb. Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
* 176/1993 Sb. Vyhláška o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
* 72/1994 Sb. Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
* 108/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
* 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
* 152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
* 173/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
* 199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
* 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
* 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
* 190/1996 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č.90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí R (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
* 231/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
* 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
* 35/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelých pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací
* 104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
* 279/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
* 132/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
* 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
* 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
* 46/2000 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
* 56/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
* 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
* 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
* 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
* 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
* 147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech
* 177/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
* 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
* 233/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
* 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
* 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
* 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
* 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
* 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
* 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
* 326/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
* 345/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
* 349/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů
* 358/2000 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
* 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
* 462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
* 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
* 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu 117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřej- ných sbírkách)
* 135/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
* 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
* 207/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
* 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
* 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
* 257/2001 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
* 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizaci)
* 310/2001 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001
* 311/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
* 380/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
* Obecně závazné vyhlášky a nařízení orgánů obce Olšany

Veškeré předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní dobu na Obecním úřadu v Olšanech.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad Olšany požaduje při poskytování informací jen úhradu materiálových nákladů

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

V roce 2005 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

1. Místní knihovna Olšany
2. Místní knihovna Klášterec

3. Základní a mateřská škola Olšany

Příloha č. 1


Seznam členů zastupitelstva obce

* Ing. Aleš Janderka, Klášterec 2
* Mgr. Lenka Mutinová, Olšany 153
* Ing. Michal  Mutina, Olšany 153
* Mgr. Jana Kuchtíková, Olšany 150
* Ing. František Macek, Klášterec 74
* Bc. Josef Kubíček, Klášterec 5

*Ing. Michal Maršálek, Olšany 141

* Ing. Jaroslav Pospíšil, Olšany 164
* Kateřina Jeřábková, Olšany 142
* Ing. Ondřej Dokoupil, Olšany 130

* Ing. Vít Prachař, Olšany 144


Seznam členů výborů

Finanční výbor

Předseda výboru Ing. Vít Prachař

Kontrolní výbor

Předseda výboru Ing. František Macek


Seznam členů komisí

Sociální a kulturní komise

Předseda komise Mgr. Lenka Mutinová


Členové Bc Josef Kubíček, Kateřina Jeřábková

Stavební komise

Předseda komise Ing. Ondřej Dokoupil

Členové Ing. Jaroslav Pospíšil, Ing. Rostislav Brokeš

Finanční komise

Předseda komise Ing. Michal Maršálek mosprávy
Příloha č. 2
Členství ve svazcích obcí

Obec Olšany je členem svazků obcí:

1. Svazek obcí regionu Ruda
    9. května 40
    789 63  Ruda nad Moravou