Úvod

Strategický plán je důležitý programový dokument regionu, města nebo obce. Jde o komplexní programový nástroj, který prezentuje strategii rozvoje správního celku, jeho fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporou navržených cílů a výstupů. Strategický plán rozvoje obce musí být v souladu se strategií rozvoje regionu a Strategickým plánem rozvoje Olomouckého kraje. Strategický plán (dále jen SP) je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně pěti let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. SP vzniká na základě potřeb veřejné a privátní sféry, občanů, podnikatelů, majitelů pozemků, odborníků, správy obce a státu. Představuje jistou formu koncensu o tom, čeho chce obec v nejbližších letech dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí, a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot.

SP nemůže být pouze politickou proklamací. Naopak, musí se stát důležitým nástrojem řízení obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze SP jako jistým způsobem nadřazeného dokumentu. SP umožní obci zejména:

 • naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
 • rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
 • koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
 • lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
 • kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
 • stanovit priority investičního programu
 • posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj obce u obyvatel a podnikatelů.

SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.

 

1. Představení Obce Olšany

Obec Olšany se správně připojenou obcí Klášterec jsou částí šumperského okresu a leží v jeho západním výběžku. Nejbližší okolí tvoří krásné údolí řeky Moravy. Obcí Olšany protéká potok Hrůzná Voda, lidově zvaném Bušínský potok, Kláštercem potok Kamenný. Obě obce jsou vsazeny do klínu hor, na západní a severozápadní straně jsou výběžky Kralického Sněžníku a na levém břehu řeky Moravy jsou hory patřící k Hrubému Jeseníku, skupině pradědské. Průměrná nadmořská výška obcí je 330 m.

Olšanský katastr má rozlohu 434 hektarů. Po připojení Klášterce v roce 1980 se katastr spojené obce rozšířil na 648 hektarů. Vesnice je rozložena podél silnice ze Šumperka do Červené Vody a z ní odbočující komunikaci přes Rudu nad Moravou do Hanušovic. Od Šumperka je vzdálena 15 km, od obce Ruda nad Moravou 2 km, od obce Klášterce a Bušína po 1 km. V obci Klášterec je křižovatka na Zborov a Štíty, 1 km východně leží obec Bohutín se železniční zastávkou a 2 km jižně obec Vyšehoří.

2. Kulturně historické hodnoty a památky obce

Olšany

Název vsi byl původně označením pro "lidi z místa porostlého olšemi". Obecní pečeť měla znamení radlice provázené šesti hvězdičkami.

Vývoj obce lze v mnohém charakterizovat jako shodný s jinými podhorskými vesnicemi tohoto regionu. První zmínka o Olšanech je zaznamenána v Zemských deskách, v nichž se hovoří o předávání statků Bolíkem z Olšan. V té souvislosti je uváděn letopočet 1386. Název vsi byl původně označením pro "lidi z místa porostlého olšemi".

Až do roku 1862, kdy došlo k založení továrny na výrobu cigaretového papíru na místě bývalého mlýna, se zdejší obyvatelstvo zabývalo především zemědělstvím (několik větších zemědělských usedlostí, drobní chalupníci, nádeníci). Postupně docházelo rovněž k rozšiřování počtu základních řemesel a obchodů, převážná část obyvatelstva však byla odkázána na hledání příležitostných zaměstnání. Mnohé existenční útrapy zmírňovala domácí výroba nitěných knoflíků, dále potom košťat a košů. Někteří z občanů dennodenně docházeli za prací i do velmi vzdáleného okolí.

Po založení zmíněné papírny nebyla poptávka po pracovních místech ani zdaleka uspokojena. Továrna, až na některá svá svízelná období, se stávala dominantou při snižování nezaměstnanosti s patrným vlivem na spoluutváření nových forem společenských vztahů v obci. Spolupráce pozvolna získávala dokonalejší podobu, rozšiřovala se, přinášela prospěch oběma stranám. Obec však po stránce výhod vždy pokulhávala.

Zhmotněné i duchovní výsledky snažení našich předchůdců hovoří o lidech, kteří přilnuli ke svému kraji a své obci věnovali hodně životních sil, významní jednotlivci dokonce i část majetku.

Počet obyvatel v obci ke konci roku 2001 dosáhl 922 ve 156 trvale obydlených domech. V současné době je v obci rozestavěno 5 rodinných domů, další jsou ve stavebním řízení a mezi občany je zájem o výstavbu nových rodinných domů či bytů.

Nedílnou součástí zlepšování kvality života občanů na vesnici je rovněž vybudování a údržba sítě místních obslužných komunikací, chodníků, pěších a cyklistických stezek, vybudování technické infrastruktury, podpora společenského, kulturního a sportovního života v obci, ochrana nemovitých kulturních památek a památek místního významu, podpora náboženského, spolkového a zájmového života v obci, posilování pocitu občanské sounáležitosti a ochrana životního prostředí.

Klášterec

První písemná zpráva o Klášterci pochází z roku 1349, jeho založení je datováno obdobím mezi lety 1277 a 1289. Byl to jenom pobočný benediktinský konvent, protože opatství a zřejmě i zakladatele měl v Postoloprtech v Čechách. Klášter neoplýval majetkem a byl svěřován "do ochrany" různým pánům, kdežto vesnice byla již roku 1464 zapsána do zemských desek tehdejšímu majiteli Zábřeha a Brníčka, Jiříkovi st. Tunklovi. Koncem 15. století je ještě jmenována ves Klášterec s dvorem a klášterem, ale potom zprávy o klášteře v pramenech mizí.

Po bývalém klášteře zůstal ve vsi kostel Zvěstování Páně (v jádru gotická architektura ze 14. století), který byl obnoven po zpustošení za husitských válek, a při něm fara, která však v 17. století zanikla a byla obnovena až v roce 1914. Zbytky klášterních zdí byly na hřbitově patrny ještě v 19. století, stejně jako zbytky sklepních prostorů kláštera. Památkou na někdejší klášter je i gotická madona s Ježíškem, která je nyní v muzeu v Bojkovicích (tzv. Bojkovická madona). Významnou dominantou Klášterce je památná lípa, která pamatuje celou historii obce.

Dění ve vesnici je nutno ve velké míře spojovat s kulturou, rozvoj této oblasti života potom s existencí církevních zařízení. Velkým podílem tu tak vždy přispíval mimořádný počet nadšených a i po odborné stránce působících muzikantů. Nejstarším datem, které se váže ke škole, je letopočet 1672. Vzhled obce jevíval téměř rodinnou uspořádanost. Pozdější vznik papírny zasáhl do dění v Klášterci stejně jako v Olšanech.

V současné době má obec Klášterec 230 obyvatel v 82 domech.

3. Současnost obce

3.1. Budovy ve vlastnictví obce

Obec Olšany má ve svém vlastnictví tyto budovy:

 • budova obecního úřadu č. p. 75
 • budova základní školy v Olšanech č. p. 64
 • objekt bývalé základní školy v Klášterci č. p. 34
 • dům s chráněnými byty pro seniory č. p. 165
 • budova bez využití č. p. 115
 • klub Olšany č. p. 97
 • zděné pódium se sociálním příslušenstvím na hřišti
 • požární zbrojnice
 • 3 ks autobusových zastávek.

3.2. Infrastruktura

Obcí Olšany a Klášterec prochází silnice I. třídy č. 11 na trase Šumperk Hradec Králové. Na této komunikaci se nachází 1 mostní objekt, který byl v roce 2011 kompletně znovu zbudován. Dále v Olšanech u kaple začíná komunikace II. třídy č. 369 do Hanušovic ve vlastnictví Olomouckého kraje s jedním mostním objektem určeným k rekonstrukci. V obci Klášterec začíná komunikace II. třídy do Štítů v majetku Olomouckého kraje se dvěma mostními objekty. Podél všech jmenovaných komunikací jsou v projektové přípravě chodníky. V plánu obce je zbudování chodníků podél všech komunikací I., II. II. třídy v Olšanech a v Klášterci. Do jednotlivých místních částí obce vedou místní komunikace se zpevněným živičným povrchem pro zlepšení dopravní obslužnosti obce. V dlouhodobém plánu obce je zbudování sítě cyklotras propojujících obec s okolními obcemi Bohutín, Ruda nad Moravou a Bušín. V obci je vybudována kompletní síť kanalizace s napojením na ČOV OP papírny s. r. o. Olšany. Obec Olšany má vodovodní síť v majetku VHZ a. s. Šumperk, správcem vodovodu je společnost ŠPVS Šumperk. Místní část obce Klášterec je napojena na místní vodovod, který je vlastněn i provozován obcí. Zdroje vody jsou dva, povrchový sběrač ze zářezů a hloubkový vrt. V plánu je oprava druhého zaneseného sběrače na Žáčkách pro zajištění dostatečného množství surové vody i v suchých obdobích.

3.3. Energetika

Od roku 2002 je obec Olšany i s místní částí Klášterec kompletně plynofikována. Elektrické rozvody pro rodinné domy jsou vzduchem vedeny zčásti po betonových a dřevěných sloupech, které jsou upevněny na betonových podstavcích. Budovy Obecního úřadu, mateřské školy a Klubu jsou vytápěny centrálním topením s plynovým kotlem, dům s chráněnými byty má centrální vytápění se dvěma elektro kotly, ohřev TUV zajišťují bojlery. Ty budou v průběhu roku 2018 nahrazeny menšími do každé bytové jednotky pro snížení nákladů na ohřev TUV. Objekt Základní školy Olšany je vytápěn akumulačními kamny. Do konce roku 2019 bude celý objekt kompletně zrekonstruován a osazen ústředním topením s plynovým kotlem. Obchod v Klášterci v majetku Obce Olšany a budova bývalé Základní školy v Klášterci, dnes kulturní víceúčelový dům, jsou vytápěny elektrickou energií akumulačními kamny. V plánu obce je přestavba obou objektů na centrální vytápění s plynovým kotlem. Budova Kina Olšany není v majetku Obce Olšany, ale v jejím dlouhodobém pronájmu. Vytápění tohoto objektu je centrální s třemi velkokapacitními bojlery. V plánu obce je odkoupení objetu a jeho rekonstrukce na sociální bydlení pro klienty Domova Paprsek Olšany. V rámci rekonstrukce bude vytápění přestavěno na plyn.

3.4. Podniky a organizace

Na území obce mají sídlo nebo provozovnu významní poskytovatelé pracovních příležitostí. OP papírna s. r. o. - podnik s mezinárodní působností, v současnosti se stává díky investicím do rozvoje jedním z největších podniků svého druhu v Evropě. Domov Paprsek Olšany p. o. pečuje o mentálně handicapované klienty, zřizovatelem je Olomoucký kraj. RPSnet s. r. o. podnik zabývající se komunikačními technologiemi, zabezpečením a elektromobilitou. Obchůdek u Marušky síť místních prodejen zajišťující obslužnost občanů potravinami a základními potřebami pro domácnost. Krmiva Olšany prodej krmiv a potřeb pro chovatele. Dvě provozovny řeznických a uzenářských výrobků.

3.5. Územní plán

Obec si nechala zpracovat Územní plán v roce 2007. V roce 2015 byla schválena 1. změna územního plánu. Po změně hranice katastrálního území Klášterec zahájila Obec Olšany přípravu podkladů pro vypracování změny č. 2 územního plánu. Kromě začlenění nového území v katastru Klášterec je nezbytné přizpůsobit územní plán novým Zásadám územního rozvoje Olomouckého kraje, ve kterých došlo ke změně koridoru pro plánovanou přeložku komunikace 1/II (aktualizace č. 2a ZÚR OK, předpokládané nabytí účinnosti v roce 2019). Plánované dokončení změny č. 2 je na konci roku 2020.

3.6. Vodní toky a díla

Obec Olšany leží v povodí řeky Morava a tato řeka tvoří také část jeho katastrální hranice na východ od obce. Část obce leží v záplavovém území řeky Morava. Obcí Olšany protéká Bušínský potok (také Hrůzná voda). Před bytovými domy u OP papírny je jeho tok rozdělen na dvě části. Jedna je betonovou otevřenou vodotečí svedena do řeky Morava, druhá pokračuje kolem bytových domů a za obcí je svedena ze svého původního koryta do umělé vodoteče podniku OP papírna s. r. o. Na hranici katastru Klášterce se vrací do svého přirozeného koryta. Obtéká ze severovýchodu Klášterec a vlévá se do řeky Moravy.

Kolem místní části Doubravský dvůr svádí vodu ze svahů Doubravice strouha Truskovec, která v letních měsících vysychá. Místní částí Klášterec protéká Kamenný potok odvádějící vodu z Olšanských hor. Jeho nejvydatnějším přítokem je potok přivádějící vody z katastru obce Zborov. Kamenný potok se vlévá do Bušínského potoka těsně před jeho vyústěním do řeky Morava. Na území obce se nachází několik menších vodních ploch malý soukromý rybníček u Doubravského dvora, rybník a několik dalších umělých nádrží podniku OP papírna, a konečně vodní plocha vzniklá v mrtvém rameni řeky Moravy za Kláštercem.

3.7. Cestovní ruch

Do katastru Obce Olšany zasahuje Chráněné krajinné území Březná a jsou zde výborné podmínky k  turistice i pro další rozvoj cestovního ruchu. Výhodou je blízkost měst Šumperk (13 km) a Zábřeh (11 km), blízké železniční zastávky Bohutín a Bartoňov a především obcí procházející komunikace 1/II s autobusovými zastávkami. Obec leží 23 km od hraničního přechodu Mezilesí v Polsku. V obci je svah s vlekem pro zimní sporty, bohužel ale nemá umělé zasněžování a v posledních letech není jej možné pro lyžování využívat. Turisticky nejzajímavější je výstup z Olšan ke kapli na Olšanských horách. Obec podporuje rozvoj turistického ruchu v této lokalitě, údržbu kaple a rekonstrukci turistického objektu u kaple v majetku skautského střediska Skalička-Zábřeh. Další turisticky významnou lokalitou je kostel Zvěstování Páně, postavený na základech středověkého kláštera. Hřbitov kolem tohoto kostela je obehnán památkově chráněnou kamennou zdí, která již byla z jedné poloviny opravena, druhá polovina nezbytně vyžaduje kompletní rekonstrukci. Obcí Olšany prochází frekventované cyklotrasy. Nejvýznamnější z nich je Moravská stezka

3.8. Demografické poměry

Počet obyvatel obce klesl po roce 2010 pod 1100 obyvatel a nadále se mírně snižuje. K zastavení tohoto trendu by měla pomoci i změna územního plánu pro podporu výstavby rodinných domů, protože v současnosti je již potenciál téměř vyčerpán. Pro rozvoj zastavitelného území by měla velký vliv výstavba protipovodňové hráze, která by chránila obec před rozlitím řeky Moravy.

4. Obecní úřad obce Olšany

Orgány Obce Olšany:

Zastupitelstvo obce Olšany, 11 členů a jeho výbory
Starosta obce Olšany - Ing. Aleš Janderka
Místostarostka obce Olšany - Mgr. Lenka Mutinová
Pracovní doba: Po, St 7.00 - 17.00, Út, Čt, Pá 7.00 - 15.00
Úřední hodiny: Po, St 7.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail, jiné možné spojení:

Obecní úřad Olšany, Olšany 75, 789 62
tel. účetní 583 247 248
tel. starosta 583 247 154
mobil starosta 739 083 619
e-mail: starosta@olsany.cz
www.olsany.cz

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Komerční banka, a.s., pobočka Šumperk č. ú. 8925841 / 0100
Identifikační číslo organizace (IČO) - 00303097
Daňové identifikační číslo (DIČ) - CZ00303097 od 01. 11. 2009

Občanská vybavenost:

Základní a mateřská škola Olšany
Místní knihovna Olšany
Místní knihovna Klášterec
Dům s chráněným bydlením Olšany

Seznam členů zastupitelstva obce

Ing. Aleš Janderka, Klášterec
Mgr. Lenka Mutinová, Olšany
Ing. Michal Mutina, Olšany
Mgr. Jana Kuchtíková, Olšany
Jiří Nezbeda, Olšany
Bc. Josef Kubíček, Klášterec
Ing. Dagmar Musilová Marková, Olšany
Miroslav Langer, Olšany
Anna Vicencová, Klášterec
Ing. Ondřej Dokoupil, Olšany
Radek Hýbl, Klášterec

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů

Obec olšany vlastní hasičskou zbrojnici, zásahový automobil Iveco Daily, přívěs s cisternou na vodu a garáž pro tento přívěs. Zásahová jednotka disponuje základním vybavením pro zásahy na území obce. Nejdůležitějším cílem obce je zbudování nové hasičské zbrojnice.

Obec Olšany je členem svazků obcí:
Svazek obcí regionu Ruda, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

5. SWOT analýza obce Olšany

Silné stránky

 • Poloha obce
 • Rozvinutá technická infrastruktura
 • Obec na frekventované křižovatce komunikací
 • Kvalitní občanská vybavenost, zdravotnické zařízení
 • široká nabídka pracovních příležitostí
 • Blízkost turisticky atraktivních míst
 • Připojení k internetu
 • Rostoucí přitažlivost místního školství
 • Rozsáhlý potenciál okolní krajiny
 • Aktivní svazek obcí Regionu Ruda
 • Fungující systém Základní a Mateřské školy
 • Tradiční zemědělská a lesnická výroba
 • Základní nabídka služeb v obci
 • Blízkost větších měst

Slabé stránky

 • Nepříznivý vývoj počtu obyvatel
 • Málo ploch pro výstavbu rodinných domů
 • Špatný stav některých obecních budov
 • Nedostatečná nabídka pracovních příležitostí
 • Malý počet podnikatelů a malá podpora drobného podnikání
 • Chybějící prostory pro podnikání
 • Malá kapacita kulturního zařízení zejména pro akce v zimním období

Příležitosti

 • Rekonstrukce místních komunikací
 • Podpora cestovního ruchu
 • Využívání dotačních titulů
 • Výstavba rodinných domů
 • Efektivnější využití nemovitostí v majetku obce
 • Vytvoření podmínek pro komunitní život v obci, utváření pevných vazeb obyvatel k jejich obci
 • Zlepšení celkového vzhledu obce a životního prostředí
 • Další rozšíření moderních způsobů vytápění
 • Rozvoj služeb

Hrozby, rizika

 • Stárnutí obyvatelstva
 • Nezískání dostatku dotačních prostředků, a tak neuskutečnění plánovaných akcí
 • Postupná ztráta zájmu občanů o věci veřejné
 • Nedostatek finančních zdrojů
 • Slábnutí zdrojů pitné vody v místní části Klášterec

Statistické údaje k 31. 12. 2018

 • Počet základních sídelních částí: 2
 • Katastrální výměra: Olšany 434 ha, Klášterec 214 ha
 • Nadmořská výška: 316 m.n.m. (kostel v Klášterci) 581 m.n.m. (kaple Olšanské hory)
 • Počet obyvatel: 1 056, 542 mužů a 514 žen
 • Průměrný věk: 42,7 let
 • Škola,Mateřská škola: ano
 • Vodovod: v Olšanech v majetku VHZ a. s., v Klášterci v majetku Obce Olšany
 • Plynofikace: ano
 • Prodejna potravin: 3
 • Pošta: ano
 • Zdravotnické zařízení: ano
 • Kanalizace (ČOV): ano,  ČOV v majetku OP papírna s. r

V obci působí následující organizace (oddíly, spolky, sdružení):

 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Junák - český skaut, středisko Ruda nad Moravou, z. s.
 • Myslivecké sdružení Lísek Horní Studénky
 • Svaz chovatelů Olšany
 • Komunitní škola Olšany
 • Svaz žen Olšany
 • Mažoretky Ruda
 • Sportovní sdružení v malé kopané

7. Strategický plán rozvoje obce na léta 20192023

Vizí do budoucna je rostoucí a prosperující obec přívětivá pro své občany i návštěvníky, obec úhledně upravená, představující přirozené centrum pro bydlení a trávení volného času, obec se spolehlivou technickou infrastrukturou a obětavou správou. Při zpracování Strategického plánu rozvoje obce Olšany vycházeli zastupitelé ze zpracovaného Strategického plánu rozvoje obce z minulých období. Zastupitelé obce budou průběžně vyhodnocovat splnění jednotlivých záměrů tohoto Strategického plánu rozvoje obce. Pokud bude potřeba, přijmou vhodná opatření k naplnění dalších záměrů. Tento Strategický plán je možno doplňovat vhodnými záměry, které budou přispívat k dalšímu rozvoji obce.

Byly identifikovány následující základní dlouhodobé záměry:

7.1. Školství

Priority:

 • zajišťovat chod školy, zejména vyvinout veškerou snahu o její zachování,
 • vylepšit venkovní prostory školy údržbou zeleně,
 • modernizovat budovu školy a její technické vybavení,
 • podporovat mimoškolní zájmovou činnost dětí,
 • stavbu letního altánu na zahradě mateřské školy.

7.2. Životní prostředí

Priority:

 • zdokonalit služby při likvidaci komunálního odpadu,
 • využívat všechny dostupné dotační tituly k rozvoji systému třídění komunálního odpadu,
 • optimalizovat systém třídění bioodpadů,
 • řádně pečovat o stávající veřejnou zeleň a revitalizovat park dle zpracovaného projektu.

7.3. Podnikání

Priority:

 • podporovat vznik nových podnikatelských aktivit,
 • podporovat drobné zemědělce,
 • podporovat rozvoj služeb.

7.4. Doprava

Priority:

 • zřizovat nové parkovací plochy v obci,
 • zlepšovat údržbu obecních komunikací,
 • pravidelná údržba a opravy komunikací a přilehlé zeleně,
 • vybudování chodníků v Olšanech a Klášterci.

7.5. Kultura a sport

Priority:

 • investice do areálu hřiště Olšany,
 • výstavba požární zbrojnice,
 • pořádání přednášek pro občany,
 • pořádání exkurzí a poznávacích zájezdů pro občany,
 • dosavadní kulturní akce v obci,
 • zajištění provozu místní knihovny a její pobočky v Klášterci,
 • další pokračování mezinárodní spolupráce s obcí Kľačno ze Slovenské republiky,
 • udržení provozu letního kina,
 • odkoupení a rekonstrukce budovy Kina Olšany.

7.6. Sociální služby pro obyvatelstvo

Priority:

 • udržení rozvozu obědů pro seniory nebo zdravotně postižené občany,
 • zajištění chodu domu s pečovatelskou službou,
 • výstavba sociálního bydlení pro klienty Domova Paprsek.

7.7. Cestovní ruch

Priority:

 • budování cyklostezek a cyklotras,
 • péče o kulturní památky v majetku obce.

7.8. Zvelebení a rozvoj obce

Priority:

 • prosazování rozšiřování zastavitelného území v územním plánu,
 • modernizace infrastruktury,
 • nákup potřebné zahradní techniky a mobiliáře.

7.9. Financování obce

Priority:

 • získávání dotací,
 • důsledné vymáhání pohledávek.

7.10. Činnost obecního úřadu

Priority:

 • zvyšování odborné kvalifikace pracovníků obecního úřadu,
 • rekonstrukce budovy a kanceláře obecního úřadu včetně archivu,
 • zajištění informovanosti občanů.

7.11. Strategický plán rozvoje obce Olšany - tabulka investic

Název projektu Celkové náklady Zdroje financování Období realizace
Střešní nástavba školy 500.000,- vlastní 2019 - 2020
Zateplení školy Olšany 1 200 000,- Dotace + vlastní 2020 - 2021
Hasičská zbrojnice 570.000,- Dotace + vlastní 2019 - 2021
Změna územního plánu 200 000,- Dotace + vlastní 2019 - 2021
Chráněné bydlení Olšany 2.000.000,- Dotace + vlastní 2020 - 2021
Rekonstrukce školy v Klášterci 1 000 000,- Dotace + vlastní 2020 - 2022
Oprava hřbitovní zdi v Kláštereci 500 000,- Dotace + vlastní 2021 - 2023
Chodníky projekt a realizace 30.000.000,- Dotace + vlastní 2019-2023
Úpravy obchodu v Klášterci 100.000,- Příspěvek + vlastní 2021 - 2022
Dláždění před tribunou na hřišti 250 000,- vlastní 2020
Výměna oken Tribuna 50 000,- vlastní 2019 - 2020
  200 000,- vlastní 2021 - 2022
Záchovná údržba mostu Olšany - Klášterec 600.000,- vlastní 2019 - 2020
Zastřešení hřiště u školy 2 000 000,- vlastní + dotace 2022 - 2023
Cyklostezka Ruda - Bušín 9 000 000,- vlastní + dotace 2023 - 2025
Rekonstrukce veřejného osvětlení 500 000,- vlastní 2022 - 2023
Oprava sběrače vodovodu Klášterec 30 000,- vlastní + dotace 2019
Nová přenosná motorová stříkačka 390 000 vlastní + dotace 2019


Strategický plán rozvoje obce Olšany na období 20192023 byl schválen na 3. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Olšany dne 23. 1. 2019 usnesením číslo 3/1/2/2019.